Regulamin

Konferencja naukowa WCLOiChR w Łęcznej

Regulamin konferencji 10 lat Łęcznej

1. Konferencja odbywa się w dniach 5-7 września 2019 r. w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym.

2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.

3. Uczestnikami Konferencji są lekarze różnych specjalności, a także wystawcy.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.10latlecznej.pl

5. Organizator w ramach zgłoszenia zapewnia:  uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych Konferencji; uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych; wystawę firm; materiały konferencyjne; obiady i przerwy kawowe w trakcie trwania Konferencji oraz kolacje.

6. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez przesłanie zgłoszenie mailowego na adres kontakt@evereth.pl

8. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku w wyczerpania się miejsc.

9. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 15 sierpnia 2019 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.

10. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

12. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

13. Za udział we wszystkich warsztatach i wykładach podczas Konferencji Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.

16. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.

17. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

18. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.